یک مستطیلِ کاغذی رو به آسمان (بخش اول)

کمتر معلمی‌دوست دارد برنامه‌ی درسی‌اش ساعتِ خالی داشته‌ باشد. خوب است که پشتِ هم‌ کلاس بروی و بعدش هم بزنی بیرون از مدرسه دنبال کارهایت. اما به نظر من خوبیِ ساعت‌های خالی برنامه‌ی درسی در مدرسه‌‌ی ما این است که می‌توانی پناه ببری به یک فَضای باز و بزرگ و آرام. آن‌قدر روشَن که دوست …

ادامه مطلبیک مستطیلِ کاغذی رو به آسمان (بخش اول)