فعالیت

  • ابوالفضل آهنی یک بروزرسانی ارسال کرد 2 سال, ماه 4 قبل

    نودمین زادروز استاد امیر هوشنگ ابتهاج (ه ا سایه) خجسته باد.

    نوجوان بودی و شعرت همه آفاق گرفت
    در نود سالگی‌ات نیز همانی سایه
    شفیعی‌کدکنی