دماوند

مخاطبان دورهاهداف دورهمحتویات دورهمهارتها
فارسی آموزانی که فارسی را در سطح متوسط یاد گرفته اند و می‌توانند گفتگوی ساده به زبان فارسی را متوجه شوند.
همچنین کسانی که زبان مادری آنها فارسی است و دوست دارند با مولوی و اشعار او در مثنوی بیشتر آشنا شوند.
این درس برای کسانی مناسب است که همیشه آرزو داشته اند با مثنوی مولوی از نزدیک آشنا شوند و بتوانند اندکی از آن را بخوانند و بفهمند اما به تنهایی جسارت این کار را ندارند.
این دوره به شما کمک می‌کند که با روش مولوی در بیان مفاهیم صوفیانه آشنا شوید و سیستم تمثیلی داستانهای او را بشناسید.

آشنایی اجمالی با مولوی و شعرش
آموزش مفهوم ادبی تمثیل و کاربرد آن در شعر صوفیانه مولوی
آموزش خوانش درست پنج حکایت از مثنوی مولوی
آموزش معنای کلمات کلیدی هر بیت و معنای ساده ابیات
آموزش معنای تمثیلی هر داستان

بیش از یک ساعت صدای ضبط شده روخوانی اشعار و نثر ساده شده اشعار
ترجمه انگلیسی ابیات
لغات کلیدی هر حکایت
آزمونهای متنوع در انتهای هر درس

مهارت خواندن شعر فارسی
مهارت دریافتن مفاهیم کلیدی شعر
مهارت درک معنای تمثیلی داستانهای مولوی