5 داستان از مثنوی معنوی

Current Status
Not Enrolled
Price
$100
Get Started
مخاطبان دورهاهداف دورهمحتویات دورهمهارتها
فارسی آموزانی که فارسی را در سطح متوسط یاد گرفته اند و می‌توانند گفتگوی ساده به زبان فارسی را متوجه شوند.
همچنین کسانی که زبان مادری آنها فارسی است و دوست دارند با مولوی و اشعار او در مثنوی بیشتر آشنا شوند.
این درس برای کسانی مناسب است که همیشه آرزو داشته اند با مثنوی مولوی از نزدیک آشنا شوند و بتوانند اندکی از آن را بخوانند و بفهمند اما به تنهایی جسارت این کار را ندارند.
این دوره به شما کمک می‌کند که با روش مولوی در بیان مفاهیم صوفیانه آشنا شوید و سیستم تمثیلی داستانهای او را بشناسید.
 • آشنایی اجمالی با مولوی و شعرش
 • آموزش مفهوم ادبی تمثیل و کاربرد آن در شعر صوفیانه مولوی
 • آموزش خوانش درست پنج حکایت از مثنوی مولوی
 • آموزش معنای کلمات کلیدی هر بیت و معنای ساده ابیات
 • آموزش معنای تمثیلی هر داستان
 • بیش از یک ساعت صدای ضبط شده روخوانی اشعار و نثر ساده شده اشعار
 • ترجمه انگلیسی ابیات
 • لغات کلیدی هر حکایت
 • آزمونهای متنوع در انتهای هر درس
 • مهارت خواندن شعر فارسی
 • مهارت دریافتن مفاهیم کلیدی شعر
 • مهارت درک معنای تمثیلی داستانهای مولوی

محتوای دوره

همه را باز کن