فعالیت

  • ابوالفضل آهنی یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    سهراب سپهری اولین کسی بود که به علّت اصلی آلودگی هوای تهران پی برد. علّت آلودگی نه سوخت‌های فسیلی که وجود مسئولین فسیلی است.
    آنجا که گفت: «جای مردانِ سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود»